Racing Amatööriohjastajien SM-Liigan pistetilanne Seinäjoen 29.9. jälkeen

Ohjastajat keräävät SM-runkosarjalähdöistä pisteitä sijoitustensa perusteella 21 – 16 – 13 – 10 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 p. Ohjastajan viisi parasta sijoitusta huomioidaan pistelaskussa.

Runkosarjan 11 parasta sekä hallitseva Suomen mestari Juha-Pekka Ahonen pääsevät osallistumaan kaksiosaiseen SM-finaaliin. Finaalit Kuopiossa 23.10. ja Ylivieskassa 29.10.2017.

1. Hakala Keijo 97
2. Räisänen Janne 95
3. Östman Mikael 92
4. Keskitalo Teemu 87
5. Elfving Markku 84
6. Mikkanen Ville 79
7. Hämäläinen Markku 77
8. Majaniemi Marko 76
8. Korpi Hannu 76
8. Hautamäki Marko 76
11. Kangasluoma Veli-Matti 73
12. Jylhä Jaakko 71
12. Seittu Mika 71
14. Niva Mikael 68
15. Ylitalo Timo 67
16. Peräsalo Jani 63
17. Lukkari Janne 61
18. Kivelä Petteri 59
18. Karjalainen Martti 59
20. Ahola Kimmo 56

Seuraavat:

Vaakanainen Seppo
Keskitalo Tapio
Puosi Kari
Björkroth Victor
Bollström Henry M
Launonen Juha
Kurttila Maria
Eero Marjut
Niskanen Arto
Ranta Aarne
Aro Mikko
Ranta Markku
Pellinen Marko
Romsi Henna
Flink Leif A
Länsimäki Tarja
Kangas Rami
Rosilainen Hannu-Pekka
Hoikka Tapio
Pitkänen Mikko
Karttunen Ari
Pehkonen Henri
Niskanen Raimo
Lindström Hannu
Ahonen Juha-Pekka
Rintala Mika
Piispanen Ville
Komppa Topi
Puolakka Henna-Riikka
Grönstrand Ville
Iivari Markku
Määttänen Kimmo
Sikanen Timo
Uusi-Marttila Henri
Vehviläinen Vesa
Hukkanen Jukka-Pekka
Ripatti Jani
Riikonen Jouni
Åkerlund Kim
Aikio Martti
Inkinen Unto
Närhinen Jukka-Pekka
Tuomi Matti
Sulku Markku
Suopanki Veijo
Vesterinen Antero
Kinnunen Laura
Fredin Sami
Lukkari Paavo
Marttila Jouko
Matalamäki Jorma
Jylhä Pauli
Holopainen Ilpo
Palosaari Aulis
Lappi Paavo
Kopola Mikael
Krokvik Carolina
Allen Veli-Matti
Valli Jani
Hakkarainen Esa
Kalaja Tapio
Kallionpää Jarno
Lahtinen Tero
Mattila Jukka
Naumanen Jorma
Niemelä Jonne
Parviainen Marika
Ylismäki Kari
Hautanen Jussi
Lievonen Jukka
Nykänen Jarno
Heiskari Veijo
Ahtiainen Mika
Sokkanen Kauko
Taittonen Manu
Vaakanainen Antti
Bly Aki
Inkala Jouko
Matikainen Eero
Paakinaho Anita
Rantala Harri
Ripatti Antti
Ristola Antti
Siipola Jukka
Sundström Kimmo
Turunen Antti
Kuusela Markku
Korhonen Ilkka
Tiilikainen Jorma
Granqvist Rune
Lepistö Tero
Levänen Tapio
Loponen Ilkka
Mikkola Katri
Puutio Harri
Rampa Minna
Vähäkuopus Veli
Hagert Kyösti
Takaluoma Markus
Nuutinen Pauli
Takalo Maarit
Heikkinen Ari
Valtonen Mikko
Jauhiainen Jyrki
Lind Jyrki
Ojala Markku
Partanen Harri
Pellikka Heikki
Ranta Juha
Rantakeisu Jorma
Rytkönen Heikki
Salmi Jari
Vainiomäki Maarit
Sihvonen Saara
Nissinen Satu
Huhtala Tapani
Haikarainen Jari
Isometsä Janne
Komulainen Ari
Laukkanen Heidi
Mäensivu Juha
Rahko Juho
Rauhala Risto
Ruotsalainen Pia
Valentin Janne
Vanha-Rauvola Manu
Korteniemi Petteri
Ojanperä Mikko
Flink Henry
Heinimäki Veli-Matti
Järvelä Aki
Kivijärvi Jussi
Salminen Riku
Lehtimäki Matti
Pitkänen Mikael
Oikarainen Santeri
Nieminen Timo
Heikkinen Toivo
Hirvonen Petri
Sarajärvi Henna
Tuomaala Pekka
Ropponen Martti
Paldan Tino
Kangas Teuvo
Jokiaho Mika
Hernesaho Eemeli
Kajula Valtteri
Kilvensalmi Aappo
Nieminen Toni
Pekkarinen Olli
Säde Juha
Rautio Ari
Loukusa Sanna
Huhtamäki Aki
Mäntyniemi Ari
Jalonen Juha
Lehmusta Taito
Redsven Marko
Vekola Veera
Kuusela Pentti
Löfbacka Hans
Kantokoski Lasse
Heiskanen Timo
Kokkonen Tapio
Hölsömäki Jorma
Joensuu Jouko
Kaattari Ann-Marie
Keto Timo
Kupsu Heikki
Liimatainen Vesa
Räsänen Paula
Viinikanoja Pertti
Voutilainen Jaana
Marttila Hannu
Harmoinen Juhani
Ruuskanen Jari
Peränen Mikko
Niemistö Mikko