Säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä liitto.

2 §
Liiton tarkoituksena on jäsenenä olevien hevosenomistajayhdistysten keskusliittona valvoa hevosenomistajien yleisiä ja yhteisiä etuja.
Tässä tarkoituksessa liitto:
1. laatii aloitteita ja suunnitelmia raviurheilun ja hevosalan yhteisöille ja viranomaisille, sekä valvoo niissä hevosenomistajien etuja,
2. antaa lausuntoja hevosia ja raviurheilua koskevissa asioissa
3. on yhteistyössä eläinsuojelujärjestöjen kanssa
4. järjestää kilpailuja,
5. pitää yhteyttä ulkomaisiin omistaja- ja kasvattajajärjestöihin
6. harjoittaa hevosten ostamista, kasvattamista ja yhteisomistusta koskevaa valistustoimintaa ja
7. harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa

Liitto ei harjoita elinkeinoa eikä muuta ansiotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3 §
Liiton hallitus hyväksyy hakemuksesta jäseniksi liiton toimintaa tukevia rekisteröityjä hevosenomistajien yhdistyksiä.

4 §
Liiton kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka ansiokkaalla tavalla on toiminut hevosenomistajien hyväksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää liiton kokous hallituksen esityksestä.
Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa.
Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

5 §
Jäsenyhdistys on velvollinen yhden kuukauden kuluessa pidettyään kokouksen lähettämään liitolle
1. kokouksen pöytäkirjan,
2. vuosikertomuksen,
3. talousarvion sekä
4. luettelon hallituksen jäsenistä ja toimihenkilöistä sekä heidän osoitteistaan. Jäsenyhdistys on myös velvollinen viipymättä antamaan liiton pyytämän muun selvityksen.

6 §
Jäsenmaksun suuruuden määrää liiton syyskokous.
Jäsenyhdistys, joka eroaa keskusliiton jäsenyydestä on velvollinen suorittamaan eroamisvuoden jäsenmaksun.

7 §
Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, tulee tehdä kirjallinen eroamisilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle ja ilmoittaa erostaan liiton kokouksen pöytäkirjaan.

8 §
Liiton toimielimet ovat liiton kokous ja hallitus.

9 §
Liiton varsinaiset kokoukset ovat:
1. kevätkokous, mikä on pidettävä maalis- huhtikuun aikana ja
2. syyskokous, mikä on pidettävä loka- joulukuun aikana.

Liiton ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin kolmasosa ( 1 / 3 ) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.

10 §
Liiton kokouksista on ilmoitettava jäsenille vähintään neljätoista (14 ) päivää ennen kokousta ilmestyvässä Hevosurheilu-lehdessä tai varsinaisen kokouksen määräämässä muussa lehdessä.

Kevätkokouksessa käsiteltäviksi aiotut jäsenten tekemät aloitteet on lähetettävä hallitukselle viimeistään tammikuun aikana.

Syyskokouksessa käsiteltäviksi aiotut jäsenten tekemät aloitteet on lähetettävä hallitukselle viimeistään elokuun aikana.

11 §
Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ( 2 ) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ( 2 ) äänten laskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ( 2 ) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ( 2 ) äänten laskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
6. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
7. päätetään seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun suuruudesta
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
9. valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
10. valitaan kaksi ( 2 ) tilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa sekä näille kaksi ( 2 ) varamiestä
11. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien kulujen korvaamisesta ja palkkioista seuraavan kalenterivuoden aikana
12. käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

Liiton kokouksissa on kullakin edustajalla yksi ( 1 ) ääni.
Liiton jäsenyhdistykset saavat lähettää liiton kokouksiin edustajia seuraavasti:
yhdistys, jossa on alle 50 jäsentä saa lähettää yhden ( 1 ) edustajan
” , jossa on 50 – 99 jäsentä saa lähettää kaksi ( 2 ) edustajaa
” , jossa on 100-199 ” ” ” kolme ( 3 ) ”
” , jossa on 200-399 ” ” ” neljä ( 4 ) ”
” , jossa on 400 jäsentä tai enemmän saa lähettää viisi ( 5 ) edustajaa.

Jäsenyhdistyksellä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa, mikäli toimintavuoden jäsenmaksun suorittaminen on laiminlyöty.

12 §
Liiton asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja enintään neljätoista ( 14 ) ja vähintään yhdeksän ( 9 ) muuta kolmeksi ( 3 ) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä. Puheenjohtajaa lukuunottamatta muille hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtainen varamies.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain jäsenyhdistyksen jäsen.

Hallitukseen pyritään saamaan kaksi (2) jäsentä suurimmasta jäsenyhdistyksestä ja yksi (1) jäsen muista toimivista jäsenyhdistyksistä.
Puheenjohtajaa lukuunottamatta hallituksen varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes tai lähinnä kolmannes toimikautensa päättyessä.

Hallituksen jäsen ja varajäsen ovat samanaikaisesti erovuorossa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kuuden (6 ) muun jäsenen saapuvilla ollessa.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Muut toimihenkilöt voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

13 §
Hallituksen tehtävänä on
1. valmistella liiton kokouksissa käsiteltävät asiat
2. vastata liiton rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta
3. vastata liiton tileistä sekä esittää ne edellisen kalenterivuoden toiminnasta laaditun kertomuksen kanssa liiton kevätkokoukselle
4. ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkauksestaan
5. nimetä avukseen hoito- tai valiokuntia tiettyä tehtävää varten
6. valita tai ehdottaa liiton edustajat valtiovallan tai yhteisöjen asettamiin toimi- tai valiokuntiin taikka muihin toimielimiin
7. hoitaa muut hallitukselle kuuluvat tehtävät

Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä allekirjoittavat.

14 §
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka jompikumpi heistä yhdessä hallituksen keskuudestaan valitseman muun jäsenen tai liiton toimihenkilön kanssa.

15 §
Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain vuoden viimeisenä päivänä.
Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tilikirjat sekä muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään helmikuun 15 päivänä.

Tilintarkastajien on palautettava asiakirjat sekä annettava kertomuksensa ja lausuntonsa hallitukselle ennen helmikuun loppua.

16 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta voidaan tehdä vain siinä tapauksessa, että kahden kolmanneksen ( 2 / 3 ) enemmistö annetuista äänistä kannattaa tehtyä ehdotusta kahdessa ( 2 ) vähintään yhden ( 1 ) kuukauden väliajoin pidetyissä liiton kokouksissa.

17§
Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä liiton viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti näiden sääntöjen 2 §:n tarkoittamaan toimintaan.

18§
Muutoin noudatetaan yhdistyksistä voimassaolevan lain määräyksiä