SHKL ry:n lausunto hevosasetusluonnokseen VN/15413-2023/MMM-2

Lausunto 11.6.2024

VN/15413-2023/MMM-2

Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnokseen hevosten hyvinvoinnista.

Olemme hevosenomistajien edunvalvonta- ja etujärjestö, sekä Suomen Hippos ry:n suurin jäsenjärjestö. Haluamme toiminnassamme edistää vastuullista hevosenomistamista ja hevosten hyvinvointia sekä ylläpitää ja kohentaa hevosalan toimintaedellytyksiä yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Tavoitteita edistääksemme tarjoamme hevosenomistajille koulutusta ja neuvontaa.

Hevosten hyvinvointi ei ole pelkästään eläinsuojelukysymys, ja alan toimijat ovat lähtökohtaisesti hyvin kiinnostuneita sekä sitoutuneita edistämään hevosten hyvinvointia. Esteeksi investoinneille muodostuvat usein käytettävissä olevat resurssit (MTK:n Hevosbarometri 2024).

Toivommekin yhteiskunnan tunnustavan hevosten ja hevosalan hyödyt sekä vaikuttavuuden nykyistä laajemmin niin taloudelliselta, sosiaaliselta, terveydelliseltä kuin ympäristöhyötyjenkin kannalta.

Yleisinä huomioina toteamme, että asetusluonnoksessa on varmasti ollut hyvä tahto ja ajatus taustalla, mutta pykälät vaativat vielä muotoilua. Pidämme tärkeänä, että asetus on selkeästi tulkittavissa sekä eläintenpitäjän että valvontaviranomaisten tahoilla, jotta väärinkäsityksiltä vältytään. Pyydämme myös huomioimaan asetuksessa realistisesti käytössä olevat valvonta- sekä koulutusresurssit. Lain ja asetuksen tarkoitus on asettaa toiminnalle raamit.

Toivomme, että ennen asetuksen täytäntöönpanoa tehdään myös perusteelliset vaikuttavuusanalyysit sekä taustaselvitykset säädettävien asioiden vaikutuksista. Näin myös jälkiseuranta on mahdollista.

Seuraavassa olemme kirjanneet huomioita asetusluonnoksesta pykälittäin:

2 § Määritelmät

Ehdotamme lisättäväksi pykälään kohdan hevosen iän määrittelemisestä. Asetuksessa on hyvä määritellä, miten hevosen ikä lasketaan: varsinaisesta syntymäpäivästä vai ikäluokittain eli 1.1. lukien, kuten myös useissa yhteyksissä on tapana. Tarkennus on tarpeellinen, jotta asetuksen tulkinta on selkeää, erityisesti varsojen kohdalla. Ehdotamme että varsan ikä laskettaisiin täysinä kuukausina hevosen syntymästä.

3 § Kohtelu, kielletyt ja sallitut välineet ja laitteet

Yksittäisten varusteiden kieltäminen on mielestämme ongelmallista eikä asetustasolla tarpeellista.

Varusteita on käytettävä oikein, niiden on oltava oikean kokoiset, ehjät ja turvalliset sekä oikein sovitettu. Käytön on oltava tarkoituksenmukaista, tarpeeseen perustuvaa ja käyttötarkoitukseen perusteltua. Varusteet eivät saa aiheuttaa hevoselle kipua, ruhjeita, hankaumia, kudosvaurioita, hengitysongelmia tai haitata verenkiertoa.

4 § Sosiaaliset suhteet

Laumaeläimenä hevoselle on tärkeää päästä vähintään näkö- ja kuuloyhteyteen lajitoveriensa kanssa. Turpakosketus tallissa ei ole nähdäksemme olennainen asetustasolla. Jos hevosen kosketusmahdollisuus lajitoveriin toteutuu päivittäin tarhassa, laitumella tai pihatossa, karsinassa turpakosketuksen mahdollisuus ei ole välttämätön.

Jos hevonen tai osa tallin hevosista on poissa tilapäisesti, näkö- ja kuuloyhteydestä voidaan tilapäisesti poiketa.

Poikkeustilanne ei saa kestää pidempään kuin tarve vaatii.

5 § Lisävaatimukset varsojen sosiaalisille suhteille

Jos asetuksessa säädetään kovin tiukkoja aikarajoja, ne voivat aiheuttaa jopa haittaa hevosen hyvinvoinnille, jos esimerkiksi tiukka päivälleen tarkka ikäsääntö estää varsan viemisen varsapihattoon.

Puolen vuoden vieroitusikä syntymäpäivästä lukien on hyvä perusohje, mutta on myös tilanteita, jolloin esimerkiksi 5 kk ikäisen varsan vieroitus on perusteltu, ja toisaalta osa varsoista voi tarvita pidemmän ajan emänsä kanssa. Käytännön tilanteet sekä hevosyksilön kehitys on huomioitava vieroitusta suunniteltaessa.

Aikaisempi tai myöhäisempi vieroitus tulee olla mahdollinen eläinlääketieteellisin perustein.

6 § Hevosen hoito

Katsomme, että hevosen hyvään perusterveydenhuoltoon kuuluu

-päivittäinen tarkastus (jota nykyinen lainsäädäntökin jo edellyttää) ja puuttuminen mahdollisiin poikkeamiin.

-kavioiden säännöllinen hoito (tarkastus/vuolu/kengitys)

-hampaiden tarkastus ja hoito vähintään kerran vuodessa.

-sisäloiskontrolli

-varusteiden, välineiden, lääkkeiden ja hoitoaineiden asianmukainen ja tarkoituksenmukainen käyttö

-asianmukainen kohtelu ja käsittely edistää sekä hevosten terveyttä että turvallisuutta.

– hevosen lajinmukaisten käyttäytymistarpeiden tyydyttäminen palvelee myös hevosen terveyttä.

7 § Ruokinta ja juotto

Hevosten ruokinnallisissa tarpeissa on eroja. Liian pitkät ruokintavälit ovat pahasta kaikille hevosille. Toisaalta taas jatkuva vapaaruokinta altistaa hevosen tai ponin ylipainolle ja aineenvaihduntaongelmille.

Ehdotamme, että aikarajat poistetaan asetuksesta ja kirjataan, että hevosella tulee olla säännöllisesti vettä saatavilla, karkearehuruokinta on järjestetty niin ettei ruokintaväli muodostu liian pitkäksi hevosen fysiologia sekä käyttötarkoitus huomioiden.

Eläinlääketieteellisistä syistä voidaan poiketa säädetystä.

10 § Laitumia ja tarhoja koskevat vaatimukset

Kokovaatimukset ovat asetusluonnoksessa merkittävän isot.

Riskinä on, että hevosia aletaan seisottaa enemmän tallissa ja tarhassa oloaikaa vähennetään ja yksintarhaaminen lisääntyy, mikä ei varmastikaan ole asetusluonnoksen tarkoitus.

Pidämme asetustasolla riittävänä ohjeena tarhan koolle, että hevosen tulee mahtua liikkumaan tarhassa kaikissa askellajeissa.

Säädös lannan keruusta ”säännöllisesti” herättää kysymyksen, mikä katsotaan riittävän säännölliseksi – päivittäin, viikoittain, kuukausittain, vuosittain?

Tarhan pohjan tulee olla hevosille turvallinen ja mahdollisuuksien mukaan pitävä, huomioiden Suomen olosuhteet. Tarhassa hevosen tulisi voida seistä kuivalla alueella.

Toimikaamme yhdessä koko hevosalan hyväksi!

Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry, hallitus

Mitja Nummenmaa, toiminnanjohtaja
p. 040 502 4987
toimisto@shkl.net